NAUDOJIMO SĄLYGOS

PORTALO „BUILD CV“ NAUDOJIMO SĄLYGOS

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS. APIBRĖŽTYS

1.1. Svetainę (BUILDCV.LV) prižiūri ir valdo bendrovė „SIA IG Konsultācijas“ (registracijos numeris 40003971198, juridinis adresas „Ķirši“, Daugmale, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV - 2124 Latvija). Svetainės dizainas ir turinys yra bendrovės „SIA IG Konsultācijas“ nuosavybė, kuriai taikomos autorių teisės.

1.2. Svetainė – tai aplinka, sukurta tarpininkavimo paslaugoms teikti ieškantiems darbo asmenims ir darbdaviams.

1.3. Vartotojas – tai registruotas ar neregistruotas juridinis ar fizinis asmuo, kuris lankosi svetainėje ir naudojasi jos paslaugomis.

1.4. Paslaugos – tai visos „BUILD CV“ teikiamos paslaugos, skirtos darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams, pavyzdžiui, kreipimasis dėl laisvos darbo vietos ir laisvos darbo vietos pasiūlymas.

1.5. Šalys  – tai „BUILD CV“ ir vartotojas.

1.6. Svetainės naudojimas – bet kurių svetainės puslapių ir (ar) dokumentų atsisiuntimas, atidarymas, skaitymas ir apdorojimas.

  1. SVETAINĖ IR JOS NAUDOJIMAS

2.1. Svetainėje vartotojas gali gauti informacijos apie darbo pasiūlymus ir kitos su įdarbinimu susijusios informacijos. Vartotojas taip pat turi teisę įkelti į svetainę savo CV ar darbo pasiūlymą.

2.2. Svetainė „BUILD CV“ yra techninis sprendimas, kuriuo naudodamiesi darbo ieškantys asmenys gali pateikti savo CV ar ieškoti darbo pasiūlymų, o darbdaviai gali skelbti savo darbo pasiūlymus. „BUILD CV“ nedalyvauja tolesniame atrankos procese, netarpininkauja sudarant darbo sutartį ir nėra atsakinga už darbo sutarties, sudarytos pasinaudojus svetaine, vykdymą.

2.3. „BUILD CV“ netikrina vartotojo duomenų ir neužtikrina jokių vartotojo pateiktų ar paskelbtų duomenų tikslumo ir teisingumo.

2.4. „BUILD CV“ turi visas teises į informacijos duomenų bazę. Naudodamasis duomenų baze ir paslaugomis, vartotojas neįgyja jokių teisių į duomenų bazę ar jos dalis.

2.5. Nei vartotojas, nei trečiosios šalys negali be išankstinio rašytinio „BUILD CV“ administratoriaus ir (ar) „SIA IG konsultācijas“ sutikimo dauginti, platinti, perduoti, versti, įtraukti į kitas duomenų bazes ir daryti svetainės ir jos dalių išrašus.

2.6. Vartotojas turi teisę patekti į svetainę tik per dažniausiai naudojamas interneto naršykles (pvz., „Internet Explorer“, „Edge“, „Chrome“, „Mozilla Firefox“, „Safari“ ir kt.). Vartotojui neleidžiama patekti į svetainę naudojantis programine įranga ar įrenginiais, kurie vykdo automatizuotas robotų užklausas. Jei vartotojas nesilaiko šios nuostatos, „BUILD CV“ turi teisę reikalauti iš bet kurio šios nuostatos pažeidėjo sumokėti 10 000 eurų kompensaciją už kiekvieną pažeidimą. Bet kokia užklausa, pažeidžianti šią nuostatą, laikoma atskiru pažeidimu.

2.7. Naudodamasis svetaine, vartotojas sutinka su Naudojimo sąlygomis, taip pat sutinka, kad „BUILD CV“ svetainėje www.buildcv.lv naudojami slapukai, skirti paslaugai individualizuoti ir teikti geresnes paslaugas vartotojui. Jei vartotojas nesutinka su šiomis nuostatomis, jis neturi teisės naudotis svetaine.

  1. VARTOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. „BUILD CV“ NAUDOJIMO SĄLYGOS DARBO IEŠKANTIEMS ASMENIMS

3.1.1. Vartotojas, įvesdamas savo asmens duomenis „BUILD CV“ registracijos puslapyje, sukuria savo paskyrą, kad galėtų naudotis svetainės paslaugomis.

3.1.2. Naudodamasis šia vartotojo paskyra, vartotojas gali joje susikurti CV, kreiptis pagal darbo skelbimus ir naudotis kitomis paslaugomis, kurioms reikalinga vartotojo paskyra svetainėje.

3.1.3. Vartotojui pamiršus savo prieigos duomenis, jis gali paprašyti jų per sistemą arba parašydamas el. laišką adresu (info@buildcv.lv), tuomet seni prieigos duomenys bus automatiškai ištrinti.

3.1.4. Kiekvienas registruotas portalo vartotojas gali turėti tik vieną vartotojo paskyrą ir ja gali naudotis tik vartotojas. Vartotojas įsipareigoja neleisti jokiai trečiajai šaliai naudotis jo paskyra arba naudoti šią paskyrą trečiųjų šalių naudai.

3.1.5. Vartotojas įsipareigoja pateikti tikrus duomenis (apie savo išsilavinimą, darbo patirtį, įgūdžius, pažymėjimus, ieškomo darbo pobūdį, taip pat kitus su darbo paieška susijusius aspektus).

3.1.6. Vartotojas prisiima visą atsakomybę už pateiktus duomenis. Vartotojas turi pats nuspręsti, kokius duomenis jis nori pateikti savo paskyroje, kad juos matytų darbdavys.

3.1.7. Vartotojas gali užsisakyti gauti naujienas el. paštu. Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti gauti naujienas ir informaciją apie paslaugas el. paštu.

3.1.8. Vartotojas gali bet kada paprašyti „BUILD CV“ pateikti informaciją apie tai, kokie vartotojo duomenys yra tvarkomi.

3.1.9. Vartotojas gali paprašyti ištrinti duomenis ir nutraukti tolesnį duomenų tvarkymą.

3.2.  „BUILD CV“ TEISĖS IR PAREIGOS

3.2.1. „BUILD CV“ turi teisę ištrinti vartotojo pateiktus duomenis, jei kyla pagrįstų įtarimų, kad duomenys yra klaidingi, neteisingi arba juose yra neetiškos ar nepriimtinos informacijos.

3.2.2. „BUILD CV“ jokiu būdu neperduoda trečiosioms šalims jokios asmenį identifikuojančios informacijos.

3.2.3. Jei vartotojas pateikia savo CV ir kitus dokumentus norėdamas kreiptis dėl darbo pagal skelbimą, „BUILD CV“ turi teisę perduoti darbdaviui visus asmens duomenis, kuriuos vartotojas pateikė CV ir kituose dokumentuose. Tokiu atveju „BUILD CV“ neatsako už darbdaviams perduotų asmens duomenų privatumą ir kitokį naudojimą.

3.2.4. „BUILD CV“ gali vartotojus informuoti apie savo ir partnerių naujienas ir paslaugas el. paštu, jei vartotojas sutiko gauti naujienas.

3.2.5. „BUILD CV“ negarantuoja, kad vartotojas ras darbą naudodamasis šia svetaine.

 

3.3 „BUILD CV“ NAUDOJIMO SĄLYGOS DARBDAVIAMS

3.3.1. Šio skyriaus nuostatos taikomos tik vartotojui (darbdaviui), norinčiam skelbti svetainėje darbo pasiūlymus ar naudotis kitomis darbdaviams skirtomis paslaugomis.

3.3.2. Naudodamasis svetainėje siūlomomis paslaugomis, darbdavys įsipareigoja vykdyti visas pareigas, numatytas atitinkamuose teisės aktuose, įskaitant neatlikti jokių veiksmų, kurie gali diskriminuoti darbo ieškančius asmenis arba kitaip neigiamai pažeisti darbo ieškančių asmenų teises.

3.3.3. Darbdavys gali susikurti vartotojo paskyrą „BUILD CV“ svetainėje, kad galėtų naudotis svetainėje siūlomomis paslaugomis.

3.3.4. Darbdavys gali susikurti tik vieną vartotojo paskyrą ir joje skelbti darbo pasiūlymus bei naudotis kitomis paslaugomis, kurioms reikalinga darbdavio paskyra svetainėje.

3.3.5. Darbdavys gali atskleisti prieigos duomenis tik įgaliotiems asmenims, užtikrindamas, kad pašaliniai asmenys negalėtų patekti prie vartotojo paskyros.

3.3.6. Darbdavys privalo užtikrinti, kad visi darbuotojai ir kiti atstovai, turintys prieigą prie duomenų, žinotų portalo naudojimo nuostatas ir su jomis sutiktų.

3.3.7. Darbdaviui pamiršus savo prieigos duomenis, jis gali prašyti automatiškai atnaujinti duomenis sistemoje arba parašyti prašymą el. paštu (info@buildcv.lv), tuomet seni prieigos duomenys bus ištrinti automatiškai.

3.3.8. Darbdavys gali naudoti iš „BUILD CV“ gautą informaciją (pvz., kandidatų CV ir kitus dokumentus) tik savo reikmėms, kad galėtų rasti darbuotojų. Draudžiama perduoti duomenis kitoms nesusijusioms trečiosioms šalims.

3.3.9. Draudžiama visiškai ar iš dalies kopijuoti ar bandyti kopijuoti „BUILD CV“ duomenų bazę (tiek rankiniu būdu, tiek naudojantis kompiuterinėmis programomis).

3.3.10. Pateikti darbo skelbimai turi atitikti Latvijos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, taip pat etikos ir mandagumo normas. Darbdavys prisiima visą atsakomybę už savo skelbimo turinį.

3.3.11. Į vieną laisvos darbo vietos skelbimą darbdavys gali įtraukti tik vieną darbo pasiūlymą.

3.3.12. Jei „BUILD CV“ negali garantuoti nepriklausomo savo svetainės veikimo, darbdavys gali nuspręsti nustoti naudotis „BUILD CV“ paslaugomis (pranešdamas apie tai el. paštu info@buildcv.lv). Tokiu atveju per dešimt darbo dienų bus sumokėta kompensacija už nepanaudotų paslaugų, susijusių su darbdavio paskyra, dalį.

3.3.13. Jei darbdavys vienašališkai atsisako toliau naudotis paslaugomis dėl kitos priežasties nei nurodyta 3.3.12. punkte, „BUILD CV“ gali nekompensuoti už nepanaudotas paslaugas.

3.3.14. Darbdavys duomenis gali tvarkyti tik vadovaudamasis Duomenų apsaugos teisės aktais ir turi imtis tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad apsaugotų duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, atskleidimo ar prieigos.

3.3.15. Baigęs darbuotojų atrankos projektą, darbdavys privalo ištrinti viso projekto metu iš „BUILD CV“ gautus duomenis. Išimties tvarka gali būti laikomi tie kandidatų duomenys, kuriuos darbdavys naudos darbo santykiams užmegzti ar rašytiniam kandidato sutikimui dėl duomenų saugojimo gauti.

3.4. „BUILD CV“ TEISĖS IR PAREIGOS

3.4.1. „BUILD CV“ paslaugos teikiamos gavus apmokėjimą, išskyrus atvejus, kai paslaugos teikiamos nemokamai.

3.4.2. „BUILD CV“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti paslaugų kainas ir specialių pasiūlymų galiojimo trukmę.

3.4.3. „BUILD CV“ įsipareigoja užtikrinti nepertraukiamą svetainės veikimą ir prieinamumą internete. Jei svetainės veikla sutrinka dėl priežasčių, nesusijusių su „BUILD CV“, per darbdavio paskyrą užsakytų paslaugų terminas pratęsiamas tokiam pačiam laikotarpiui, kiek laiko svetainė neveikė. Darbdavys informuojamas apie nenumatytus svetainės veikimo sutrikimus.

3.4.4. „BUILD CV“ gali vienašališkai nutraukti paslaugų teikimą, jei darbdavys pažeidė šias Portalo „BUILD CV“ naudojimo sąlygas ir per penkias darbo dienas nuo įspėjimo gavimo nepašalino pažeidimų. Tokiu atveju mokestis už nepanaudotas paslaugas negrąžinamas.

  1. „BUILD CV“ IR VARTOTOJO ATSAKOMYBĖ

4.1. Vartotojui nusprendus toliau nebesinaudoti paslaugomis (neatsižvelgiant į priežastį), jis gali bet kada ištrinti savo paskyrą arba išsiųsti prašymą ištrinti paskyrą el. paštu info@buildcv.lv.

4.2. Šalys neatsako už neįvykdytus įsipareigojimus, jei tai atsitinka dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, nepriklausančių nuo „BUILD CV“ ir vartotojo, kurių jie negalėjo numatyti iki bendradarbiavimo pradžios. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, įsipareigojimų įvykdymo terminas pratęsiamas laikotarpiui, kurį išlieka nenugalimos jėgos sukeltos aplinkybės.

4.3. Vartotojas atsako už žalą, kurią padarė „BUILD CV“ nesilaikydamas šių naudojimo sąlygų.

4.4. „BUILD CV“ neatsako už duomenų bazėje įrašytų duomenų tikslumą ar turinį, taip pat už žalą, kurią vartotojas gali patirti naudodamasis duomenų bazėje pateiktais duomenimis.

4.5. „BUILD CV“ gali pakeisti svetainės išdėstymą be išankstinio įspėjimo.

4.6. „BUILD CV“ turi teisę bet kuriuo metu pakeisti šias sąlygas. Pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo svetainėje.

  1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1. „BUILD CV“ turi teisę bet kada paprašyti vartotojo įrodyti savo tapatybę pateikiant, pavyzdžiui, asmens tapatybės kortelę ar mobilųjį kodą.

5.2. „BUILD CV“ turi teisę bet kada ir be jokios priežasties uždrausti naudotis svetaine, sustabdyti paslaugų teikimą arba nutraukti paslaugos teikimą bet kuriam vartotojui, jei kyla pagrįstas įtarimas manyti, kad vartotojas naudojasi svetaine teikdamas paslaugą trečiajai šaliai.

5.3. „BUILD CV“ sistemoje asmens duomenys tvarkomi pagal Asmens duomenų apsaugos įstatymą ir kitus Latvijos Respublikoje galiojančius teisės aktus.

5.4. Naudojimo sąlygas reglamentuoja Latvijoje galiojantys teisės aktai.

5.5. Naudojimo sąlygos parengtos latvių kalba. „BUILD CV“ naudojimo sąlygos pateikiamos ir kitomis kalbomis. Nustačius latvių kalba ir kitomis kalbomis parengtų naudojimo sąlygų neatitikimų, pirmenybė teikiama latvių kalba parengtoms naudojimo sąlygoms.